Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan, dat voor elk type onderwijs wettelijk is vastgesteld. Onze MR bestaat uit een geleding van 3 ouders, 3 personeelsleden en een adviserend lid, in ons geval de directeur. De raad vergadert over allerlei zaken, die met de school te maken hebben. Bijvoorbeeld zaken zoals: de aanstelling van de schoolleiding, het schoolplan, de schoolgids,planning van het schooljaar, financiën, identiteit etc.

In veel gevallen heeft de MR een beslissende stem (instemmingsrecht) en in bepaalde zaken een adviserende stem (adviesrecht). Het hele functioneren en de bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het reglement Medezeggenschapsraad van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs te Rotterdam.

De MR vergadert minimaal 4 maal per jaar. Zij onderhoudt goede contacten met de oudervereniging om gezamenlijk tot een goed beleid te komen.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT